Algemene voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ronald Hoffmann: de eigenaar van de website ronaldhoffmann.nl.
  • Website: de website www.ronaldhoffmann.nl en alle onderliggende pagina’s en subdomeinen.
  • Gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten die via de website worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Ronald Hoffmann. Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van Ronald Hoffmann stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

3. Gebruik van de Website

Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Ronald Hoffmann is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ronald Hoffmann streeft ernaar om de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan Ronald Hoffmann niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde juist, volledig en actueel is.

4. Aansprakelijkheid

Ronald Hoffmann is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens, immateriële schade, veroorzaakt door onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Ronald Hoffmann.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, software, logo’s en andere materialen, berusten bij Ronald Hoffmann of haar licentiegevers.

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ronald Hoffmann enig materiaal op de website te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of enige andere handeling te verrichten die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ronald Hoffmann.

6. Privacy

Ronald Hoffmann respecteert de privacy van de gebruiker en handelt conform de toepasselijke privacywetgeving. In het privacybeleid wordt uiteengezet op welke wijze Ronald Hoffmann persoonsgegevens verwerkt. Het privacybeleid is te raadplegen op de website.

Ronald Hoffmann zal persoonsgegevens van gebruikers alleen verwerken in overeenstemming met het privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Klachtenregeling

Eventuele klachten over de diensten van Ronald Hoffmann kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Ronald Hoffmann. Ronald Hoffmann zal de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, afhandelen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Ronald Hoffmann en de gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ronald Hoffmann is gevestigd.

9. Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de nietige of vernietigbare bepaling geldt een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft als de nietige of vernietigbare bepaling, rekening houdend met de strekking van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Ronald Hoffmann worden gewijzigd. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen op de website.